عنوان شرکت نام مدیر عامل
فراز کاویان سید طهمورث افضلی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
تجهیزات
تجهیزات ثابت آزمایشگاهی
اتاق تمیز
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122072446 021220724467 www.farazkavian.com farazkavian@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پرده هوا
2 دوش هوا
3 پس باکس
4 اطاق توزین
5 هواساز هایژنیک
6 پوشاک آنتی استاتیک
7 درب کلین روم
8 ساندویچ پنل
9 اتاق تمیز