عنوان شرکت نام مدیر عامل
ایده آل اندیشان سعادت حسن رنجبر
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166968339 02166738509 neda.salehi10@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 کیسه ادرار
2 سوند نازال
3 ماسک اکسیژن
4 ایروی
5 اسپکلوم واژینال یکبار مصرف
6 پوار بینی یکبار مصرف نوزاد