عنوان شرکت نام مدیر عامل
فراد تجهیز سپنتا زهرا توکلیان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تجهیزات عمومی
تجهیزات گازهای طبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
03152448035 03136287814 tavakolian_z@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 فلومتر اکسیژن
2 نبولایزر
3 رگولاتور
4 تابلو ایزوله