عنوان شرکت نام مدیر عامل
عصر صنعت آتبین محمد گلستانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
دندانپزشکی
تجهیزات
کنترل عفونت و بهداشت محیط
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02177982219 02189771937 www.asa-atbeen.com Info@asa-atbeen.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 اتوکلاو زباله
2 اتوکلاو دوجداره سریع TC
3 اتوکلاو دندانپزشکی نوع B
4 اکسیژن ساز (مرکزی)