عنوان شرکت نام مدیر عامل
طب و پلیمر فریدون ترابی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
البسه و پک های جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188835053 02188321590 www.medipolco.com info@medipolco.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 گان
2 شان جراحی