عنوان شرکت نام مدیر عامل
صنایع پویان طب هگمتانه اختر عظیمی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ایمپلنت استخوانی تروما
تلفن فکس وب سایت ایمیل
08138274040 08138274041 www.pthico.com r-raminian@pouyanholding.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پلاک ارتوپدی
2 پیچ ارتوپدی