عنوان شرکت نام مدیر عامل
صنایع چوبی آوا محمود شمس پیمان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
تجهیزات
گوش و حلق و بینی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02636304487 02636303387 shams_1946@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پنل جاذب صدا
2 كابین های ادیومتر پرتابل
3 درب های ضد صدا