عنوان شرکت نام مدیر عامل
صنایع پزشکی مدد بخش جواد نوایی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166465382 02166968770 madad_bakhsh@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 چست باتل پزشکی
2 میکروست
3 ست تعویض خون نوزاد
4 ست تزریق خون
5 هموواک
6 ست سرم
7 کلمپ بند ناف
8 کیسه انما
9 کیسه ادرار
10 کیسه کلستومی