عنوان شرکت نام مدیر عامل
اوحد محمد معروفی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
بستری
مراقبت های ویژه
تجهیزات گازهای طبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188840722 02188848176 info@ohadmed.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 تجهیزات گازهای طبی
2 آلارم گازهای طبی
3 آویز گازهای طبی
4 اتلت گازهای طبی
5 پكیج و سیستم هوای فشرده
6 کنسول بالای تخت بیمار
7 فلومتر اکسیژن