عنوان شرکت نام مدیر عامل
سوپا محمد جوانشیر افشار
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
دندانپزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
انواع سرنگ و سوزن
مصرفی جراحی
گوارشی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02144422280 02188777883 fenamedic@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 سرنگ تزریق
2 سوند حالب
3 دستكش های جراحی
4 سرسوزن دندانپزشکی
5 ست سرم
6 چست تیوب
7 ست تزریق خون
8 نخ و سوزن جراحی (بخیه)
9 کلمپ بند ناف
10 میکروست
11 سوند معده (نازوگاستریک کتتر)
12 اسکالپ وین