عنوان شرکت نام مدیر عامل
سامانه جراحی هوشمند پارسه دکتر علیرضا احمدیان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
جراحی و اتاق عمل
مغز و اعصاب
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02140660366 02166124395 www.parsis.com contact@parsiss.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 سیستم رهیاب جراحی مغز و اعصاب