عنوان شرکت نام مدیر عامل
سازگان گستر الهه یزدانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
قلب و عروق
جراحی و اتاق عمل
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02126400181 02126400181 www.sazgan.com info@sazgan.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 مانیتورینگ علائم حیاتی
2 پالس اکسیمتر