عنوان شرکت نام مدیر عامل
دوستان نیک علی محمد پور
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ایمپلنت استخوانی تروما
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122056039 03122056039 www.opta.info info@doostanenik.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پلاک ارتوپدی
2 پروتز هیپ
3 پروتز زانو
4 پیچ ارتوپدی