عنوان شرکت نام مدیر عامل
دستکش حریر ایران اصغر فرجزاده اهری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188804524 02188902420 www.glove.ir office@glove.ir

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 دستکش های معاینه
2 دستكش های جراحی