عنوان شرکت نام مدیر عامل
دایراک صنعت درمان علی حسن فرامرزی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
البسه و پک های جراحی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
08334733957 08334733960 info@dairak.ir

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 البسه بیمارستانی
2 نخ و سوزن جراحی (بخیه)
3 ماسک جراحی