عنوان شرکت نام مدیر عامل
ابزار پزشکی اسوه آسیا امیر یکتا
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ایمپلنت استخوانی تروما
ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
فیکساتورهای خارجی استخوان
ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه
تلفن فکس وب سایت ایمیل
05132400858 05132400859 www.osvehmedical.com info@osvehmedical.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پلاک ارتوپدی
2 پیچ ارتوپدی
3 نیل ارتوپدی
4 ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
5 بدنه اصلی جسم مهره ای باز شونده