ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 بافتینه پزشکی
2 میلاد پرنیا ایرانیان پزشکی