ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 ابزار طب پویا پزشکی
2 مهر داور پزشکی