ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 ایرسا بهسازان کاسپین پزشکی
2 خودرو سازی خورشید مشرق ایرانیان پزشکی
3 رمز آسا پزشکی