ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آرمان سکو صنعت زاگرس آزمایشگاهی
2 آریا هوشمند آزما آزمایشگاهی
3 آزما پژوهان کامیاب صنعت پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
4 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
5 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
6 آوان درمان نوین پزشکی آزمایشگاهی
7 اکسیر سازه رازی آزمایشگاهی
8 ایده آل تشخیص آتیه آزمایشگاهی
9 ایران خودساز آزمایشگاهی
10 ایرانیان طب زعیم آزمایشگاهی
11 بهداد آزمایشگاهی
12 بیونیک آزمایشگاهی
13 پادتن علم آزمایشگاهی
14 پل ایده آل پارس آزمایشگاهی
15 پل ایده آل تجهیز آزمایشگاهی
16 پویان طب خادم آزمایشگاهی
17 پیشتاز طب زمان آزمایشگاهی
18 تک نوع خاورمیانه پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
19 دانش پژوهش فجر آزمایشگاهی
20 دلتا درمان پارت آزمایشگاهی
21 راون سازه پزشکی آزمایشگاهی
22 زیست گستران کوشا آزمایشگاهی
23 ژال تجهیز آزمایشگاهی
24 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
25 سازگر پزشکی آزمایشگاهی
26 سینا ژن آزمایشگاهی
27 شفا گستر راه فردا آزمایشگاهی
28 شیمی فن آزمایشگاهی
29 شیما آزمایشگاهی
30 صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر پزشکی آزمایشگاهی
31 صنایع چوبی آوا آزمایشگاهی
32 صنعت یاران آزمایشگاهی
33 فراز کاویان آزمایشگاهی
34 فرد آور آزما ایرانیان آزمایشگاهی
35 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی
36 فناوران هوشمند فریر آزمایشگاهی
37 فناورطب اسپادانا پزشکی آزمایشگاهی
38 کیا نانو زیست ویستا پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی
39 کیمیا پژوهان آزمایشگاهی
40 کیمیا ژن پژوه پارس آزمایشگاهی
41 مروارید طب پارسیان پزشکی آزمایشگاهی
42 من آزمایشگاهی
43 مهندسی پارس ایده آل سیستم ایرانیان آزمایشگاهی
44 مهندسی پارسیان طب زمان آزمایشگاهی
45 نانو افزار تراشه پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی ملزومات دارویی
46 نگارین طب بهنام آزمایشگاهی