ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 برهان تجارت حکیم دندانپزشکی
2 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی