ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 اطلاع رسانی پیوند داده ها پزشکی
2 دلشید پزشکی