ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 بینا فناور طب پارس دندانپزشکی
2 مهراز تجهیزات مصثرفی درنیکا پزشکی دندانپزشکی