ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آتیه اروم طب کوشا پزشکی دندانپزشکی
2 دایو پارس دندانپزشکی