ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 ژیوان زیست فناوری روژه آزمایشگاهی
2 فن آوری روز آزمون آزمایشگاهی