ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 آوا پزشک پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی
2 پالیز طب شفق پزشکی
3 گوهر شفا پزشکی