اطلاعیه ها
1400/08/17

اطلاعیه 357-فراخوان جمع آوری مشکلات در خصوص الصاق برچسب اصالتبه اطلاع اعضاء محترم می رساند پیرو دریافت تماس های مکرر ، در خصوص مشکلات مرتبط با الصاق برچسب اصالت، در نظر است جلسه ای مشترک فیمابین رؤسا و دبیران محترم کارگروه های تخصصی انجمن و کارشناسان محترم اداره کل تجهیزات پزشکی، طی هفته آتی برگزار گردد.

لذا مقتضی است اعضاء محترم نسبت به ارسال سوالات و مشکلات واحدهای خود در این خصوص به صورت مکتوب، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19 آبان ماه، به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

بدیهی است موارد در دبیرخانه، جمع بندی و دسته بندی شده و در جلسه مذكور طرح و بررسی خواهد شد.