1400/08/15

اطلاعیه آنی - ثبت نام حضور آنلاین واحدهای تولیدی در نمایشگاه MEDICA2021 و COMPAMED2021 تا ساعت 16 روز جای اطلاعیه آنی

پیرو اطلاعیه های قبلی و نظر به امكان حضور آنلاین واحدهای تولیدی در نمایشگاه MEDICA2021 و COMPAMED2021  

به دلیل عدم امكان حضوری، مقتضی است اعضا محترم در صورت تمایل، تا پایان وقت اداری روز جاری(ساعت ١٦) فرم پیوست را تكمیل و به آدرس ایمیل انجمن به آدرس info@amedal.co ارسال نمایند.

نظر به فاصله یك هفته ای تا برگزاری نمایشگاه مذكور، تسریع در تكمیل فرم و ارسال به دبیرخانه انجمن تا پایان مهلت تعیین شده، ضروری می باشد. 

هزینه حضور آنلاین حدود ٢٠٠ دلار می باشد كه برای واحدهای تولیدی دانش بنیان با تخفیف ٧٥٪؜ محاسبه خواهد شد.


بدیهی است موارد پس از جمع بندی در دبیرخانه، به منظور اقدام آتی به معاونت علمی ارسال خواهد شد.