عنوان شرکت نام مدیر عامل
ارمغان رفاه جامع (ارج) عباس صبحی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
نوزادان
تلفن فکس وب سایت ایمیل
32827182 – 026 02632822078 www.amed.ir info@amed.ir

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 فتوتراپی
2 اکسی هود
3 چشم بند نوزاد
4 تخت بستری نوزاد
5 کات نوزاد