عنوان شرکت نام مدیر عامل
تجهیزات پزشکی پیشرفته بیژن آذیش
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تصویربرداری و تجهیزات جانبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02142681 02188882340 mojtaba.vaez@tppge.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 محافظ RF
2 سونوگرافی