عنوان شرکت نام مدیر عامل
پیشروان امداد درمان پارس بابک حسن زاده
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باندها و آتل های ارتوپدی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122334024 02122333428 pishrovanemdad@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 باند ارتوپدی معمولی (باند گچی)