عنوان شرکت نام مدیر عامل
باند طبی شمال احمد میرباقری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باندها و آتل های ارتوپدی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122920243 02122920243 ahmad.mirbagheri@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 باند زیرگچ ارتوپدی