عنوان شرکت نام مدیر عامل
بافته صابر قدرتی نژاد
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باند و گاز و پنبه
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188492143 02188492286 Bafteh.vana.co@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 گاز دندانپزشکی
2 لانگ گاز
3 گاز جراحی
4 باند زخم بندی ساده (پانسمان)