عنوان شرکت نام مدیر عامل
آسیا شیمی طب دکتر بهنام خسروانی فرد
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
دندانپزشکی
مصرفی
مواد و مصالح کلینیکی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188646030 02188646036 www.asiachemitebco.com asiachemitebco@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 محلولهای ضد عفونی کننده
2 اسید اچ
3 مواد قالب گیری دندانپزشکی (وج دندانپزشکی)
4 مواد ترمیمی دندانپزشکی (کامپوزیت)
5 گوتا پرکا
6 کن کاغذی
7 وارنیش سدیم فلوراید
8 مواد ترمیمی دندانپزشکی (سیمان)
9 مواد قالب گیری دندانپزشکی (دورالی)