عنوان شرکت نام مدیر عامل
ابزار شفا میبد محمد حسین چاکریان میبدی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باند و گاز و پنبه
تلفن فکس وب سایت ایمیل
03532339265 03532338620 www.abzarshafa.com abzarshafa.meybod@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 استاگینت
2 باند زخم بندی ساده (پانسمان)
3 باند کنار بافته
4 گاز استریل
5 گاز جراحی
6 لانگ گاز
7 گاز دندانپزشکی
8 مش بینی
9 مش واژینال
10 باند سوختگی
11 پینات دمدار