عنوان شرکت نام مدیر عامل
آرمان امداد التیام مجید عبدلی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باندها و آتل های ارتوپدی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
44011940 44017756 armanemdadeltyam@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 باند ارتوپدی معمولی (باند گچی)
2 آتل شکستگی