عنوان شرکت نام مدیر عامل
ایفا فراز آوینا اکبر ترابی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
دندانپزشکی
تجهیزات
کنترل عفونت و بهداشت محیط
تلفن فکس وب سایت ایمیل
03152373900 03152373101 www.efahealth.com info@efahealth.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 اتوکلاو فلش