عنوان شرکت نام مدیر عامل
ایران خودساز منصور مهدیان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
تجهیزات
تجهیزات ثابت آزمایشگاهی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02177191808 02177191810 info@irankhodsaz.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 آب مقطر گیری
2 بن ماری جوش
3 کوره های آزمایشگاهی
4 آسیاب فکی و دورانی
5 روتاتور
6 هود آزمایشگاهی
7 هات پلیت
8 سانتریفیوژ
9 ژرمیناتور
10 انكوباتور یخچال دار