عنوان شرکت نام مدیر عامل
ایکس ری ایران فرهاد عبادی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تصویربرداری و تجهیزات جانبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166966787 02166417190 info@xrayiran.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 دستگاه ظهور و ثبوت رادیولوژی
2 ساکشن جراحی