عنوان شرکت نام مدیر عامل
فخر سینا عبدالسعید شیرآقایی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
دندانپزشکی
تجهیزات
تجهیزات کلینیکی دندانپزشکی
تجهیزات کلینیکی دندانپزشکی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166912351 02166429625 www.dentalonline.ir fakhrsina@fakhrsina.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 یونیت دندانپزشکی