عنوان شرکت نام مدیر عامل
طبیب صبا افزار حسن ساسان محمد بیگلر
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باندها و آتل های ارتوپدی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02177510444 02177529574 www.tabibsabaafzar.com info@tabibsabaafzar.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 باند ارتوپدی معمولی (باند گچی)
2 آتل شکستگی