عنوان شرکت نام مدیر عامل
صنایع الکترونیک فاران حمید رضا ادیبی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تجهیزات برق اضطراری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02176250818 02176250828 www.farancorp.com f.arezi@farancorp.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 سیستم برق اضطراری
2 رک مخابراتی
3 پنل های الکتریکی
4 چراغ LED
5 پانل مونیتورینگ فرآیند صنعتی