عنوان شرکت نام مدیر عامل
سهل گستران درمان سید کسری حسینی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02140442349 02140442349 info@novinpouya.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 میکروست
2 ست سرم
3 ساکشن تیوب
4 دستکش های معاینه
5 دستكش های جراحی