عنوان شرکت نام مدیر عامل
سازگر سید علی بنو عزیزی فرد
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
آزمایشگاهی
تجهیزات
کنترل عفونت و بهداشت محیط
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02165290130 02165290133 www.sazgarmed.com info@sazgarmed.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 اتوکلاو زباله
2 اتوکلاو دارویی
3 ابزارشوی
4 اتوکلاوهای آزمایشگاهی