عنوان شرکت نام مدیر عامل
رضا راد رضا ظاهری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
ملزومات دارویی
مصرفی
مصرفی
کنترل عفونت و بهداشت محیط
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188880704 02188772795 info@rezarad.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 محلولهای ضد عفونی کننده